ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναλυτικά στοιχεία του έργου ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις επιπτώσεις.

Μεθοδολογια Υλοποιησης Εργου

1. Προκλινική μελέτη

1.1. In vitro κυτταρικά μοντέλα διερεύνησης της νευροπροστατευτικής δράσης βοτάνων. Θα μελετηθεί σε κυτταρικά μοντέλα της νόσου Alzheimer’s (πρωτογενείς καλλιέργειες εμβρυικών νευρώνων ιπποκάμπου μυών και ανθρώπινες νευρικές κυτταρικές σειρές), η πιθανή νευροπροστατευτική δράση εκχυλισμάτων βοτάνων [Salvia lavandulifolia (φασκόμηλο), Thymus serpyllum ή Saturejia hortensis (θυμάρι), Ocimum Basilicum (βασιλικός), Aloe vera (αλόη), Crocus sativus (κρόκος), Sideritis raeseri (τσάι βουνού), Curcuma domestica ή Curcuma longa (κουρκουμάς), Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο), Olea europaea (φύλλα ελιάς, αγουρέλαιο)] και ο συνδυασμός αυτών.
Αξιολόγηση:
(α) σε νευρώνες, της κυτοτοξικής δράσης ολιγομερών Αβ42
(β) σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά νευροβλαστώματος, SH-SY5Y
1. οξειδωτικό στρες
2. επίδραση οκαδοϊκού οξέως (ΟΑ)
3. υπερφωσφορυλίωση πρωτεΐνης Tau
(γ) σε κυτταρική σειρά 7PA2 (CHO-APPVal717Phe), της έκκρισης και του σχηματισμού παθογόνων ολιγομερών Αβ

1.2. In vivo ζωικό μοντέλο νόσου Alzheimer’s για την διερεύνηση της νευροπροστατευτικής δράσης εκχυλισμάτων βοτάνων.
H πιθανή νευροπροστατευτική δράση των υπό μελέτη εκχυλισμάτων βοτάνων θα διερευνηθεί χρησιμοποιώντας ένα ευρέως μελετημένο ζωικό μοντέλο της νόσου Alzheimer’s, το στέλεχος μυών 3xTg [7]. Πρόκειται για γενετικά τροποποιημένους διαγονιδιακούς μύες στους οποίους έχουν εισαχθεί μεταλλαγμένες μορφές των γονιδίων APP (πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς), MAPT (πρωτεΐνη Tau) και PSEN1 (πρεσενιλίνη 1). Οι μεταλλάξεις είναι οι APPSwe, ΜΑΡΤΡ301L και PSEN1M146V και συνδέονται με οικογενείς μορφές της νόσου. Tο ζωικό αυτό μοντέλο έχει εισαχθεί από την Αμερική και αναπτυχθεί στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη της κ. Χριστίνας Δάλλα, και εμφανίζει σε ηλικία 12 μηνών χαρακτηριστικά, όπως εξωκυτταρικές πλάκες Aβ αμυλοειδούς και εμφανή παθολογία Tau.

2. Κλινική μελέτη
Διερεύνηση της πιθανής προστατευτικής δράσης εκχυλισμάτων βοτάνων στη νόσο Alzheimer’s.
Σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s θα διερευνηθεί η πιθανή προστατευτική δράση εκχυλισμάτων βοτάνων. Πιο συγκεκριμένα, στους ασθενείς θα χορηγηθούν τα εκχυλίσματα των βοτάνων, τα οποία θα δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα στις προκλινικές in vitro και in vivo μελέτες. Θα πραγματοποιηθεί διπλή τυφλή και ελεγχόμενη κλινική μελέτη, η οποία θα είναι παρεμβατική με τυχαιοποιημένη κατανομή και με πρωταρχικό σκοπό την πρόληψη.

2.1 Αξιολόγηση Πρωτογενών Αποτελεσμάτων
Θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις των ασθενών με τις κάτωθι δοκιμασίες.

2.2 Αξιολόγηση Δευτερογενών Αποτελεσμάτων
Θα προσδιοριστούν οι πιθανές διαφορές στα επίπεδα των σημαντικών πρωτεϊνών (αμυλοειδείς Αβ, Tau και DKK3) στον ορό ασθενών με τη χρήση ειδικών ELISA kit [9, 10], και σημαντικών δεικτών φλεγμονής (IL- 6, TNF-α) στο πλάσμα ασθενών [11], καθώς και οι μεταβολές στον μεταβολισμό της χοληστερόλης με το το DiaSys Cholesterol FS kit.

3. Παρασκευή φυτικού φαρμάκου για την Ήπια Νοητική Διαταραχή και την νόσο Alzheimer’s
Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη φυτικού φαρμάκου για ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s.

3.1 Μελέτη προ-μορφοποίησης προϊόντος
Θα αξιολογηθεί η συμβατότητα μεταξύ των εκχυλισμάτων, που θα επιλεγούν και των εκδόχων, που θα προταθούν για κάθε προϊόν. Η συμβατότητα θα ελεγχθεί από εργαστηριακές αναλύσεις φυσικοχημικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκχυλισμάτων και εκδόχων, με σκοπό την ανίχνευση παραπροϊόντων με αναλυτικές τεχνικές (HPLC, IR, Specific Optical Rotation). Θα οριστικοποιηθούν οι προτεινόμενες συνθέσεις για τo υπό ανάπτυξη προϊόν με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης προ-μορφοποίησης αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς.

3.2 Μελέτη μορφοποίησης προϊόντος
Τα αποτελέσματα της μελέτης προ-μορφοποίησης θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία συνθέσεων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
• Τα εκχυλίσματα και έκδοχα σε κάθε σύνθεση θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους.
• Θα επιλεγεί η κατάλληλη φαρμακοτεχνική μορφή, ανάλογα με τη φύση των επιλεγμένων εκχυλισμάτων, το δοσολογικό σχήμα και την ποσότητα της ημερήσιας δόσης, ώστε να είναι εύκολο.
στη χρήση από ηλικιωμένους, με ενδεχόμενη δυσκολία στην κατάποση.
• Θα παραχθούν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές συνθέσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να μην υπάρχει αποδεκτό και εμπορικά αξιοποιήσιμο τελικό προϊόν με την ολοκλήρωση του έργου.
• Κάποιες από τις συνθέσεις θα είναι πιο «συμβατικές», ώστε να είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον μια σύνθεση θα έχει αποδεκτές φυσικοχημικές ιδιότητες και θα οδηγεί σε σταθερό τελικό προϊόν, ώστε να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν ή ύπαρξη εμπορικά αξιοποιήσιμου προϊόντος σε περίπτωση που πιο καινοτόμες συνθέσεις είναι μη επιτυχείς.

3.3 Παραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα και πιλοτικές παρτίδες
Οι επιλεγμένες φόρμουλες θα παραχθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων πριν την παραγωγή πιλοτικών παρτίδων. Θα βελτιστοποιηθεί επίσης, η διαδικασία παραγωγής, θα καθοριστούν οι κρίσιμες παράμετροι της κάθε παραγωγικής διαδικασίας και θα τεθούν οι προδιαγραφές για τους ελέγχους κατά την κάθε παραγωγή (in-process controls).

3.4 Μελέτη προοπτικών του τελικού προϊόντος και ανάλυσης αγοράς & προστασία δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας
Το τελικό προϊόν θα αξιολογηθεί για εμπορικές προοπτικές σε σχέση με ήδη υπάρχοντα προϊόντα του ανταγωνισμού. Η αναφορά αυτή θα χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό (business plans) των τμημάτων business development και marketing της εταιρείας. Επίσης, ανάλογα με τα αποτελέσματα της φάσης μορφοποίησης των προϊόντων, θα επιδιωχθεί και κατοχύρωση της μορφοποίησης των προϊόντων αυτών μέσα από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

4. Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά
Αρχικά θα διερευνηθεί η κατάσταση (state-of-the-art) σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία και τις τεχνολογίες, που είναι σχετικές με τους στόχους της πρότασης. Η έρευνα της τεχνολογικής στάθμισης θα συμβάλλει ώστε να εξαχθούν οι βασικές λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις (functional and non-functional requirements) για τη βάση δεδομένων και το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο τεχνικός σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος και της mobile εφαρμογής, που θα το συνοδεύει.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.